/Sprawozdanie z Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo – Technicznej pt. „Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”

               
               W dniach  05 – 07 października 2022 r. w GRAND  Hotelu w Kielcach.  odbyła się piąta cykliczna Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Innowacyjne technologie w  budowie, utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim” . Konferencja  została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach pod patronatem PKP Polskich Linii Kolejowych – zarządcy narodowej sieci kolejowej.  

Konferencję Patronatem  Honorowym objęli:

dr  inż. Jacek Paś                      – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia  Inżynierów
                                                      i Techników Komunikacji RP
dr hab. inż. Andrzej Massel    –  Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
Tadeusz Ryś                             – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych MSWiA
Zbigniew Koniusz                    – Wojewoda Świętokrzyski
Andrzej Bętkowski                  – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

 
W Radzie Programowej  Konferencji uczestniczyli:

 • dr inż. Jacek Paś                                         – Prezes Zarządu Krajowego  Stowarzyszenia Inżynierów 
                                                                          i Techników Komunikacji RP
 • dr hab. inż. Andrzej Massel                      – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa                  
 • Piotr Majerczak                                          – Członek Zarządu PKP PLK S.A.
 • Marek Białek                                              – Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP PLK S.A.
 • dr inż. Andrzej Kochan                              – Dyrektor Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale
                                                                          Transportu Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż. Jakub Młyńczak                      – Wydział Transportu Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Roman Pniewski                    – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny   Radom
 • dr hab. inż. Mieczysław Kornaszewski    – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny   Radom

               Komitetowi Organizacyjnemu Konferencji przewodniczył  Grzegorz Łukasik Prezes SITK RP Oddział w Kielcach. W  pracach komitetu byli zaangażowani członkowie Zarządu i pracownicy SITK RP Oddział Kielce. Koleżanki i koledzy realizujący zadania to Józefa Sobczyńska-Stefańska, Wojciech Rybak- Prezes Honorowy SITK RP Oddział w Kielcach,  Elżbieta Krawczyk, Zdzisław Obrocki, Jurand Gałka. W Sekretariacie  konferencji działała:  Elżbieta Bartocha, Eugeniusz Pokrzepa.  Obsługę informatyczną konferencji sprawował  Przemysław Pawłowski.  

Swoją obecnością rangę konferencji podkreślili:

 • Tadeusz Ryś        –  Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych MSWIA
 • Karol Trzoński     –  Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych MSWIA
 • Marcin Wąchal   –  Dyrektor Oddziału Terenowego w Krakowie  Urzędu Transportu  Kolejowego
 • Piotr Majerczak   –  Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Dyrektor ds. Utrzymania
                                   Infrastruktury Kolejowej
 • Marek Białek       –  Dyrektor Biura Automatyki i Telekomunikacji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
 • Andrzej Toruń     –   Kierownik Zakładu Sterowania Ruchem i Telekomunikacji –Instytut Kolejnictwa

Celem konferencji  było:

 1. Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności  kolejowej.
 2. Prezentowanie wiedzy z zakresu budowy, utrzymania, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji dla kadry specjalistów i ekspertów.
 3. Poszukiwanie rozwiązań związanych z certyfikacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym i  łączności.  
 4. Poszukiwanie  innowacyjnych rozwiązań  optymalizujących procesy inwestycyjne związanych w certyfikacją  urządzeń sterowania ruchem  kolejowym.
 5. Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej udostępnionej  na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.
 6. Omówienie obszaru użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym  i łączności   realizowanego przez  zarządców infrastruktury.

               Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji – Grzegorz Łukasik po czym przywitał  zaproszonych gości, wystawców, Partnera Strategicznego oraz wszystkich uczestników konferencji  i  sprawował pieczę nad jej przebiegiem do zakończenia konferencji.

Tematyka konferencji obejmowała:

 1. Wpływ nauki i zmian prawnych na  kształtowanie rozwoju i postępu w sterowaniu ruchem kolejowym i telekomunikacji.
 2. Rozwój i kierunki technologiczne systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym i  telekomunikacji   w Polsce i na świecie.
 3. Realizacja zadań inwestycyjnych w systemach sterowania ruchem kolejowym i łączności
 4. Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności – kierunki Perspektywiczne, ETCS,
 5. Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności – utrzymanie i diagnostyka
 6. Wnioski z konferencji.

               Podczas 5 sesji tematycznych  wygłoszono 31 referatów i 4 prezentacje. Materiały konferencyjne zostały przekazane uczestnikom konferencji w formie zapisu elektronicznego na USB. Wszyscy uczestnicy  otrzymali Certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

W konferencji wzięło udział 215 osób. Uczestnicy konferencji  to przedstawiciele instytucji naukowych, pracownicy zakładów kolejowych, przedstawiciele firm wykonawczych realizujących zadania projektowe i inwestycyjne w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności,  członkowie SITK RP. Uczestnikami konferencji byli również  przedstawiciele   firm z  Czech i  Japonii.

               Na zakończenie obrad konferencji Prezes SITK RP Oddział w Kielcach podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom oraz przygotował niespodziankę – wręczając kosze prezentowe dla 2-ch uczestników, od których wszystko się zaczęło,  kiedy to w 2016 r. zapadła decyzja o zorganizowaniu konferencji o tematyce kolejowej w dziedzinie sterowania ruchem kolejowym  przez Oddział SITK RP w Kielcach.

                Galeria zdjęć w załączeniu.

Opracowała:

Józefa Sobczyńska-Stefańska

Sekretarz Konferencji.

Przewodniczył