RODO

         Kielce, dnia 25.05.2018 r.Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Kielcach  informuje, że wprowadza zmiany w zasadach przechowywania i przetwarzania danych osobowych.

W dniu 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO – Rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48, 25-501 Kielce, (zwane dalej SITK Oddział w Kielcach) zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach , X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078395, posiadającym REGON: 290505347 i NIP: 6570239095
 2. Dane osobowe w rozumieniu RODO to dane umożliwiające identyfikację osób fizycznych.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych jest realizowane przez SITK Oddział w Kielcach i wynika z prowadzonej przez SITK Oddział w Kielcach działalnoś
 4. Dane osobowe członków Stowarzyszenia zawarte w deklaracjach członkowskich służą wyłącznie do prowadzenia ewidencji wewnętrznej Oddziału i mogą być wymieniane z zarządami macierzystych Kół i Klubów.
 1. Dane osobowe członków władz Oddziału mogą służyć do wymiany z zarządami jak w pkt. 4 oraz w razie konieczności z Zarządem Krajowym a także z Zarządami pozostałych Oddziałów SITK.
 1. Dane rzeczoznawców SITK RP oraz osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Oddziału SITK w Kielcach przekazywane są urzędom, do których ciąży obowiązek ich przekazywania w związku z zawieraniem umów cywilno-prawnych lub przekazywania sprawozdań.
 1. Przy zawarciu umów cywilno-prawnych każdorazowo będzie zamieszczona adnotacja o prowadzonych „zasadach RODO” w SITK RP Oddział w Kielcach.
 2. Cel przetwarzania: prowadzona działalność, jej promocja, wysyłka ofert świadczonych usług (w tym: szkolenia, kursy, konferencje) itp.
 1. Państwa dane osobowe nie są udostępniane w celach marketingowych.
 2. Podstawą przetwarzania jest:
 • podanie przez Państwo danych jest dobrowolne art. 6. ust.l. lit a) RODO
 • do zawarcia umów cywilno-prawnych z SITK Oddział w Kielcach, złożenia zamówienia na usługę/usług itp. art. 6. ust.l. lit b) RODO
 • prawnie uzasadnione interesy realizowane przez SITK Oddział w Kielcach lub stronę trzecią zgodnie z art. 6. ust.l. lit f) RODO (KRS, ZUS, US, GUS, akta sądowe, REGON, biuro rachunkowe, strony www.)
 1. SITK Oddział w Kielcach przetwarza je przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z prowadzonej przez SITK Oddział w Kielcach działalności.
 1. SITK Oddział w Kielcach przechowuje Państwa dane w sposób bezpieczny i mają do nich dostęp jedynie upoważnieni pracownicy. Dane będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celach związanych z prowadzoną działalnością SITK Oddział w Kielcach  oraz w celu realizacji usługi/usług.
 1. Mają Państwo prawo do wglądu, edycji, sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych i przypisanych do nich danych profilowych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zmian zasad prosimy o poinformowanie nas o tym w sposób opisany poniżej. Przesłanie rezygnacji będzie skutkowało usunięciem danych z naszej bazy.
 1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez SITK Oddział w Kielcach Państwa danych osobowych, mogą Państwo się kontaktować w następujący sposób:
 • za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kielce@sitkrp.org.pl w temacie wpisując RODO;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 48 ,25-501 Kielce.

 

Zarząd Oddziału SITK RP w Kielcach