/Konferencja Naukowo-Techniczna 2017

Konferencja Naukowo-Techniczna 2017

Sprawozdanie z Konferencji Naukowo-Technicznej

 1. „Technologie w budowie ,utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności

w kolejnictwie polskim”  w Kielcach

W dniach  13 – 15 września 2017 r.  odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna

 1. Technologie w budowie ,utrzymaniu i eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym    i łączności w kolejnictwie polskim” w Kielcach. Konferencja  została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Kielcach..

 

Patronat Honorowy konferencji sprawowali:

 • Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.- Antoni Jasinski
 • dr inż. Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
 • Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek
 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego- Adam Jarubas
 • Prezydent Miasta Kielce- Wojciech Lubawski
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP – Janusz Dyduch

 

Rada Programowa Konferencji:

 • dr hab. inż. Janusz Dyduch – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP.
 • Z-ca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa ds. Interoperacyjności – Marek Pawlik
 • mgr inż. Antoni Jasiński –  Członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Dyrektor ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
 • Tadeusz Ryś – Przewodniczący Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych- Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.
 • dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Radom

 

Komitetowi Organizacyjnemu konferencji przewodniczył  Wojciech Rybak Prezes SITK RP Oddział Kielce. W  pracach komitetu byli zaangażowani członkowie Zarządu i pracownicy SITK RP Oddział Kielce . Koleżanki i koledzy realizujący zadania to  Zdzisław Obrocki, , Jurand Gałka,  Tomasz Rożek, Józefa Sobczyńska-Stefańska.

W Sekretariacie konferencji działały:  Elżbieta Krawczyk i Lidia Franczyk.

Obsługę informatyczną konferencji sprawował  Przemysław Kowalik.

 

W konferencji wzięło udział 150 osób. Uczestnicy konferencji  to przedstawiciele instytucji naukowych, pracownicy zakładów kolejowych, przedstawiciele firm wykonawczych realizujących zadania inwestycyjne w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łącznością,  członkowie SITK RP. Uczestnikami konferencji byli również  przedstawiciele firmy z  Czech.

 

Celem tej konferencji było:

 1. Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji

urządzeń  sterowania  ruchem kolejowym i łączności  kolejowej.

 1. Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy eksploatacyjne, utrzymaniowe,

modernizacyjne,   inwestycyjne i projektowe dla wdrażania nowych technik i technologii.

 1. Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej

udostępnionej  na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.

 1. Omówienie obszaru użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym  i telekomunikacji

realizowanego przez PKP PLK SA.

 

Otwarcia konferencji dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Wojciech Rybak

i  sprawował pieczę nad jej przebiegiem do jej zakończenia.

 

W czasie obrad wygłoszono 29 referatów i prezentacji . Materiały konferencyjne zostały przekazane uczestnikom w formie zapisu elektronicznego na USB.

 

Tematyka konferencji obejmowała:

 1. Działalność utrzymaniowa w sterowaniu ruchem kolejowym i telekomunikacji.
 2. Integracja systemów sterowania ruchem kolejowym i łączności.

3.Doświadczenia w organizacji ruchu w zakresie bieżącej eksploatacji oraz organizacja ruchu w  

   trakcie  zadań remontowo-inwestycyjnych w kontekście stosowanych procedur .

 1. Projektowanie w systemach sterowania ruchem kolejowym.
 2. Realizacja inwestycji.
 3. Interfejsy.

 

Konferencja odbyła się w Hotelu Uroczysko  w Cedzynie w uroczym otoczeniu Gór Świętokrzyskich. Miejsce konferencji stworzyło klimat i atmosferę dla  dobrych i owocnych dyskusji.

 

Trzy dniowa konferencja obejmowała  6 sesji tematycznych.:

 SESJA I 

DZIAŁALNOŚĆ UTRZYMANIOWA W STEROWANIU RUCHEM KOLEJOWYM I TELEKOMUNIKACJI – prowadzący: dr inż. Andrzej Toruń – Kierownik Zakładu Sterowania i Teleinformatyki Instytut Kolejnictwa, Wojciech Rybak  Prezes SITK RP    Oddział Kielce

 1. „Bezpieczeństwo w transporcie kolejowym w wyniku projektów i zabudowanych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności z punktu widzenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych” – Tadeusz Ryś – Przewodniczący – Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych – Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 2. „Eksploatacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej”

– Mariusz Krawczyk/Marek Białek – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki          i  Telekomunikacji

 1. „Włączenie podsystemu CCS do eksploatacji – wymagania krajowe”

– Alfred Kurkowski – Członek Zarządu Bombardier Transportation (ZWUS) Polska  Sp. z o.o,

 1. „Rozwój technologiczny systemów sterowania ruchem kolejowym, a obowiązujące standardy utrzymania urządzeń srk” – Tadeusz Dobrosławski – PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki   i  Telekomunikacji
 2. „Ocena eksploatacyjna systemów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym stosowanych na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A”– Marcin Kuziemski – PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.  Biuro Automatyki i Telekomunikacji
 3. Dyskusja

 

 SESJA II

„INTEGRACJA SYSTEMÓW STEROWANIA RUCHEM I ŁĄCZNOŚCI”  – prowadzący:  dr inż. Marek Pawlik Zastępca Dyrektora ds. Interoperacyjności Kolei Instytut Kolejnictwa, Wojciech Rybak  Prezes SITK RP    Oddział Kielce:

 1. Prezentacja „Otwarte interfejsy w systemach sterowania ruchem kolejowym” –  Piotr Makowski, Alicja Supeł  – SIEMENS Sp. z o.o.
 2. „Diagnostyka licznika osi UniAC1 – doświadczenia eksploatacyjne”

              – dr inż. Mariusz Buława – Prezes Zarządu  voestalpine SIGNALING  Sopot Sp. z o.o.

 1. „MDC – Nowoczesne narzędzie do utrzymania systemów srk”

– Maciej Woźniak – Bombardier Transportation (ZWUS) Polska  Sp. z o.o,

 1. „WLED – Wskaźniki w technologii nieżarowej”

– Przemysław Grynkiewicz – Krakowskie Zakłady Automatyki Kraków S.A.

 1. „Elektroniczny Dziennik Ruchu dla Lokalnego Centrum Sterowania”

– Kamil Kruk – Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Radom

 1. „ Integracja systemów sterowania ruchem kolejowym” – Piotr Piotrowski – THALES POLSKA Sp. z o.o.

14 września 2017 r. –  /czwartek/   II dzień konferencji

 SESJA III

„DOŚWIADCZENIA W  ORGANIZACJI RUCHU W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI ORAZ ORGANIZACJA  RUCHU W TRAKCIE ZADAŃ REMONTOWO-INWESTYCYJNYCH W KONTEKŚCIE STOSOWANYCH PROCEDUR”  –  prowadzący: Mariusz Krawczyk – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  Biuro Automatyki i  Telekomunikacji,  Jurand Gałka – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zakład Linii Kolejowych Skarżysko-Kamienna.

 

 1. „Nowe rozwiązania telekomunikacyjne w obszarach przejazdów kolejowych”

– Jerzy Kacprzak – PKP  Polskie Linie Kolejowe  S.A. Biuro Automatyki                    i Telekomunikacji

 1. „Plug & Play” zabudowy licznka osi UniAC1

– Artur  Nowak – VOESTALPINE SIGNALING Sopot Sp z o.o.

 1. „Wymagania dla systemów telewizji użytkowej na przejazdach i przejściach sterowanych z odległości – uwarunkowania techniczne i funkcjonalne”

– Roman Sabel – SABEL Biuro Wdrożeniowo-Projektowe

 1. „Koncepcja Systemu Wspomagającego koordynacją działań ratowniczych przy katastrofach kolejowych”– dr inż. Andrzej Toruń – INSTYTUT KOLEJNICTWA
 2. „Bezpieczeństwo systemów sterowania ruchem kolejowym” – Dariusz Szmel THALES POLSKA Sp. z o.o.
 3. Dyskusja

 

 SESJA IV

„PROJEKTOWANIE W SYSTEMACH STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM   – prowadzący:  Jurand Gałka – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zakład Linii Kolejowych Skarżysko-Kam., Zdzisław Obrocki – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

 1. „Nowelizacja wytycznych technicznych budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie-4 ( WTB-E10 )” – Wojciech Toruń, Marcin Zabrzewski – PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A.Biuro Automatyki i  Telekomunikacji
 2. „Nowoczesne rozwiązania sterowania ruchem kolejowym” – dr inż. Karol Trzoński Stały Członek Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych      Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 3. „Sygnalizacje przejazdowe – nietypowe rozwiązania”

– Krzysztof Łukomski – Z.A. KOMBUD S.A. Radom

 1. „Znaczenie dowodu bezpieczeństwa aplikacji w procesie certyfikacji podsystemu sterowanie”– dr inż. Andrzej Kochan – Politechnika Warszawska
 2. „Metody prognozowania iloczynu ruchu na przejazdach kolejowo- drogowych w okresie 20 lat” – Marcin Dobek  – BOPiPIK „LISPUS”  / Jurand  Gałka –  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  Zakład Linii Kolejowych Skarżysko-Kamienna.
 3. „ Zapewnienie bezpieczeństwa umocowań urządzeń sterowania ruchem kolejowym dzięki wykorzystaniu najnowszych narzędzi inżynierskich – Paweł Szabracki – KOLSTER Sp. z o.o. Olsztyn.
 4. Dyskusja

 

  SESJA V

„REALIZACJA INWESTYCJI”   – prowadzący: Wojciech Rybak  Prezes SITK RP    Oddział Kielce,  Zdzisław Obrocki – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.   Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

 

 1. „Kompleksowa realizacja inwestycji przez BOMBARDIER – „Od projektu do zezwolenia UTK””– Mirosław Czarny – Bombardier Transportation                      ( ZWUS ) Polska
 2. „ERTMS/ETCS/GSM-R na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.- Realizacja i wdrożenia”– Tomasz Drobysz- PKP  Polskie Linie Kolejowe  A. Biuro Automatykii Telekomunikacji
 3. „Konieczność kompleksowego podejścia do ochrony odgromowej i przed przepięciami systemów sterowania ruchem kolejowym”

– Mirosław Zielenkiewicz, TomaszMaksimowicz – RST Sp.J  Białystok 

 1. Dyskusja

 

15 września 2017 r. –  /piątek/   III dzień konferencji

SESJA VI

„INTERFEJSY” – prowadzący: Marek Białek – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Automatyki i  Telekomunikacji, Zdzisław Obrocki – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach

 1. „Standaryzacja Interfejsów w systemach srk na bazie doświadczeń wynikających         z realizacji projektów dla PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.”

– Adam  Juretko – Bombardier Transportation  ( ZWUS ) Polska

 1. „Interfejsy w systemach srk”– Karol Gruszka – PKP Polskie Linie Kolejowe  A. Biuro Automatyki i  Telekomunikacji
 2. „Wskaźniki LED – wymagania i badania” – dr inż. Jakub Młyńczak – Politechnika Śląska
 3. Dyskusja

W pierwszym dniu konferencji po obradach odbyło się spotkanie integracyjne –  uroczysta kolacja

przy dźwiękach muzyki, na której  nie brakło w podgrupach ożywionej dyskusji na fachowe

tematy do późnych godzin nocnych.

W drugim dniu konferencji po obradach odbyło się wyjazdowe spotkanie w Góry Świętokrzyskie gdzie  uczestnicy konferencji zwiedzili  zabytkową Bazylikę z relikwiami Drzewa  Krzyża Świętego. Część uczestników mogła podziwiać panoramę Gór Świętokrzyskich z wieży widokowej oraz Gołoborze z platformy widokowej. Druga grupa zrezygnowała z tych widoków z powodu  obfitego deszczu.

Następnie w miłej atmosferze przy grillu odbyło się spotkanie integracyjne.

Zakończenie konferencji. Podsumowanie i wnioski.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Wojciech Rybak

Sekretarz Konferencji

Józefa Sobczyńska-Stefańska