/Komunikat Nr 1 GRAND Hotel 13-15.06.2018 r.

Komunikat Nr 1 GRAND Hotel 13-15.06.2018 r.

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Kielcach

TRZECIA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

„Innowacyjne technologie w budowie, utrzymaniu, eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności w kolejnictwie polskim”
13-15 czerwca 2018 r. w GRAND Hotelu w Kielcach .
Zaproszono do udziału w Radzie Programowej Konferencji:
• Andrzej Żurkowski – Dyrektor Instytutu Kolejnictwa
• Janusz Dyduch – Prezes SITK RP
• Ireneusz Merchel – Prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
• Roman Pniewski – UTH Radom
• Mieczysław Kornaszewski –UTH Radom
• Zbigniew Łukasik – UTH Radom

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali:
• Instytut Kolejnictwa.
• Politechnika Warszawska.
• Politechnika Śląska.
• Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.
• PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Pracownicy Centrali i Zakładów Linii Kolejowych.
• Przedstawiciele zarządców infrastruktury kolejowej.
• Producenci oraz Wykonawcy.

Celem konferencji jest:
1. Przekazanie i wymiana informacji , wiedzy oraz doświadczenia z zakresu eksploatacji
urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności kolejowej.
2. Prezentowanie wiedzy z zakresu badań naukowych, monitoringu, diagnostyki, statystyki
danych dotyczących kadry specjalistów i ekspertów.
3. Poszukiwanie rozwiązań związanych w certyfikacją urządzeń sterowania ruchem
kolejowym.
4. Poszukiwanie rozwiązań optymalizujących procesy eksploatacyjne, utrzymaniowe,
modernizacyjne, inwestycyjne i projektowe dla wdrażania nowych technik i technologii.
5. Omówienie działań na rzecz poziomu bezpieczeństwa w infrastrukturze kolejowej
udostępnionej na potrzeby organizacji ruchu pojazdów szynowych.
6. Omówienie obszaru użytkowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacji
realizowanego przez zarządców infrastruktury.

Tematyka konferencji będzie obejmować:
1. Doświadczenia w organizacji ruchu w zakresie bieżącej eksploatacji z organizacją ruchu
w trakcie realizacji zadań remontowo – inwestycyjnych w kontekście stosowanych procedur
oraz ocena efektywności tych procesów i propozycje rozwiązań optymalizujących ich
organizację .
2. Doświadczenia w działalności utrzymaniowej, propozycje optymalizacji technologicznej
i ekonomicznej tych procesów.
3. Nowe techniki i technologie w sterowaniu ruchem kolejowym i telekomunikacji kolejowej.
4. Prezentacje działalności firm realizujących dostawy i usługi na rzecz infrastruktury
kolejowej.
5. Dopuszczenia, certyfikacja, bezpieczeństwo, zdarzenia, interoperacyjność.
6. Nowoczesne technologie wspomagania procesu projektowania urządzeń sterowania ruchem
kolejowym.
7. Problemy z zastosowaniem interfejsów w systemach sterowania ruchem kolejowym.
8. Omówienie kierunków działań co pozwoliłoby na budowę wiedzy
perspektywiczno-wykonawczej dla wykonawców, projektantów w zakresie inwestycji
i utrzymania.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnictwa (pocztą, lub e-mailem) na adres:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zarząd Oddziału w Kielcach
25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48, tel. 41 344 95 84, 608 608 426,
e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl, oraz dokonanie wpłaty wg karty zgłoszenia.

TERMINARZ
● zgłoszenie uczestnictwa do dnia 29.05.2018 r.
● nadsyłanie pełnych tekstów referatów 25.05.2018 r.
● przesłanie opłaty za udział w konferencji 30.05.2018 r.
● wysłanie komunikatu nr 2 do uczestników 29.05.2018 r.

Ewentualną rezygnację z uczestnictwa prosimy dokonać pisemnie na adres SITK RP Oddział Kielce do dnia 29.05.2018 r.
W przypadku nieodwołania przyjazdu w podanym terminie nie będzie możliwy zwrot kosztów uczestnictwa.

INFORMACJE
SITK RP Zarząd Oddziału w Kielcach
25-501 Kielce, ul Sienkiewicza 48 tel. 41 344 95 84,
Kontakt Józefa Sobczyńska-Stefańska tel. 608 608 426,
e-mail: sitk.kielce@idsl.pl , sitk.kielce@onet.pl.

Komitet organizacyjny konferencji